არჩევნები 2013

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ტელეკომპანია „ტაბულა” აქვეყნებს 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტთათვის წინასაარჩევნო რეკლამისთვის გამოყოფილი საეთერო დროის ათვისებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას: