არჩევნები 2016

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის შესაბამისად, ტელეკომპანია „ტაბულა" აქვეყნებს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტთათვის წინასაარჩევნო რეკლამისთვის გამოყოფილი საეთერო დროის ათვისებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას: