კერძო ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენოდა საქართველოში ნახევარ მილიონს მცირედით აღემატება. სწორედ ეს ნახევარი მილიონი ადამიანი გადასახადების მეშვეობით აფინანსებს სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულებს, სახელმწიფოს სოციალურ ხარჯებს, სუბსიდირების ხარჯებს, ეროვნული უსაფრთხოებისა და სხვა ხარჯებს. 

535 000
ადამიანი
წყარო: საქსტატი