მსოფლიოს ფინანსური ბაზარი შედგება ყველა სახის ფასიანი ქაღალდების ღირებულებისგან, მათ შორის საფონდო ბირჟის, სახელმწიფოს და მოსახლეობის სესხებისგან. გასულ წელთან შედარებით ფინანსური ბაზრის მოცულობა $8 ტრილიონით არის გაზრდილი.

$294 000 000 000 000
წყარო: Deutsche Bank