ბავშვთა შრომა 5-17 წლის ასაკის ბავშვების მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობებია, რომელიც არ არის დაშვებული გაერო-ს კონვენციების და ეროვნული კანონმდებლობის მიერ. საქსტატის მიხედვით, საქართველოში მცხოვრები 5-17 წლამდე ასაკის ბავშვთა 4.2%-ია ჩართული შრომაში. ბავშვთა შრომაში ჩართული ბიჭების რაოდენობა დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება გოგონების შესაბამის რაოდენობას.

ბავშვთა 4.2%
წყარო: საქსტატი