2015 წლის საქსტატის დასაქმების ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში ყველაზე მაღალი, 32%-იანი უმუშევრობის მაჩვენებელი 20-24 წლების კატეგორიაშია. ანგარიშის მიხედვით, უფრო მაღალ ასაკობრივ ჯგუფებში უმუშევრობა ოჯერ დაბალია. 30-34 წლები - 15.2%, 40-44 წლები 10.9%. უმუშევრობის საშუალო მაჩვენებელი კი 12.4%-ია. 

32%
წყარო: საქსტატი