თათია მებაღიშვილი

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 7 თვე

სტატიები

სექსუალური რევოლუცია

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამ­ჟა­მად მიმ­დი­ნა­რე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ქცე­ვის შემ­ს­წავ­ლე­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, წარ­მოდ­გე­ნა სექ­სუ­ა­ლუ­რი რე­ვო­ლუ­ცი­ის შე­სა­ხებ ხში­რად ბუნ­დო­ვა­ნი­ა. თუმ­ცა, ადა­მი­ა­ნე­ბი რა­ღაც ცვლი­ლე­ბას აშ­კა­რად ხე­და­ვენ. იმის გა­და­საწყ­ვე­ტად, მომ­ხ...