თვითდასაქმებულთა კომპენსაცია

მთავრობისგან დახმარების მისაღებად თვითდასაქმებულთა ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყო

0 კომენტარი

ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთავარობის მიერ შემუშავებეული ეკონომიკურ-სოციალური გეგმის მიხედვით გამოყოფილი დახმარებების გადაცემად რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაცია პირველ ივლისამდე გაგრძელდება. 

სამინისტრო ასევე განმარტავს, რომ რეგისტრაციის გავლა არ სჭირდებათ დაქირავებით დასაქმებულებს და საჭიროა მხოლოდ თვითდასაქმებულებისათვის.

ცნობილია, რომ დახმარებას მხოლოდ ის თვითდასაქმებულები მიიღებენ, რომლებიც შემოსავლის დამადასტურებენ იურიდიული პირის მიერ გაცემულ დოკუმენტს წარადგენენ, ან რეგისტრირებულები არიან შემოსავლების სამსახურში. ფიზიკურ პირებთან დასაქმებული ადამიანები, (მაგ. ძიძა, მძღოლი) მთავრობის დახმარებას ვერ მიიღებენ. 

თვითდასაქმებულებმა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან შემოსავლების სამსახურში
და 2020 წლის აპრილიდან დაკარგეს შემოსავალი, დღეიდან 6 კვირის განმავლობაში
განაცხადი უნდა შეავსონ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე - www.moh.gov.ge.

ჯგუფში შედიან:

 მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირები
 მეწარმე ფიზიკურ პირები
 პირები, რომლებიც ახორციელებენ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ
   საქმიანობას
 მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეები
 ინდივიდუალური მეწარმეები

კომპენსაციის მისაღებად მათ არ დასჭირდებათ შემოსავლის წყაროს მტკიცებულების წარდგენა. კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობაზე აღნიშნული ფიზიკური პირები შეტყობინებას იღებენ გადასახადის გადამხდელის ავტორიზებულ გვერდზე eservices.rs.ge-ზე. მიღებული  განაცხადების დამუშავება და კომპენსაციის გადარიცხვა მოხდება რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

რეგისტრირებულმა ფიზიკურმა პირმა უნდა შეავსოს შემდეგი ინფორმაცია:

 სახელი, გვარი და პირადი ნომერი;
 საკონტაქტო მონაცემები (ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო     ტელეფონი);
 საბანკო რეკვიზიტები (ბანკის ანგარიშის ნომერი);

თვითდასაქმებულებმა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არ არიან შემოსავლების სამსახურში, დღეიდან 6 კვირის განმავლობაში უნდა შეავსონ განაცხადი ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე - www.moh.gov.ge და უნდა წარადგინონ 2020 წლის პირველ კვარტალში შემოსავლის წყაროს დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი.

ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც არ არინ რეგისტრირებული შემოსავლების სამსახურში, უნდა შეავსოს შემდეგი ინფორმაცია:

 სახელი, გვარი და პირადი ნომერი;
 საკონტაქტო მონაცემები (ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი და
  საკონტაქტო ტელეფონი);
 საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;
  ასევე ფიზიკურმა პირმა უნდა ატვირთოს მაგალითად რომელიმე შემდეგი
  დოკუმენტები:
 გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის (გარდა არამეწარმე
 ფიზიკური პირისა) მიერ გაცემული პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი,
 რომლითაც დასტურდება შემოსავლის მიღების ფაქტი (წერილობითი
 დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია საქონლის მიწოდების/მომსახურების
 გაწევის მონაწილე მხარეთა იდენტიფიცირება, აქვს თარიღი და მოიცავს
 მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ჩამონათვალსა და
 ღირებულებას. მაგალითად შესყიდვის აქტი, მიღება ჩაბარების აქტი);
 2020 წლის პირველი 3 თვის საბანკო ამონაწერი, რომლითაც დასტურდება
 ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი;
 მუნიციპალიტეტის ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ პირზე
 გაცემული რაიმე საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა ნებართვა/ლიცენზია;
 საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის მიერ გაცემული
 დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება პირის ეკონომიკური აქტივობა ან/და
 შემოსავალი;
 და სხვა.

ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, განაცხადს განიხილავს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში არსებული სამუშაო ჯგუფი და გადაწყვეტილებას იღებს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისია. კომპენსაციის გადარიცხვა მოხდება კომიიის გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

იმ პირებს, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაცია, შეუძლიათ მიმართონ დასაქმების სააგენტოს ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებს და ადგილზე წარმომადგენლები დაეხმარებიან რეგისტრაციაში.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება პირს შეუძლია ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე 1505.

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

"იარაღის მუქარით ტელეფონები და ფული წაართვა" - სენაკში ყაჩაღობისთვის 63 წლის კაცი დააკავეს

კომენტარები