მუსიკა

89 დეციბელზე ზემოთ

0 კომენტარი

სექ­სი, ნარ­კო­ტი­კე­ბი, რო­კენ­რო­ლი – ცნო­ბი­ლი­ა, რომ ეს სა­მი რამ ერ­თ­მა­ნეთს კარ­გად ეწყო­ბა. რო­გორც აღ­მოჩ­ნ­და, ეს შე­იძ­ლე­ბა სუ­ლაც არ იყოს შემ­თხ­ვე­ვი­თი. ბო­ლო ხა­ნებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გებს იმ დას­კ­ვ­ნამ­დე მივ­ყა­ვართ, რომ ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბის წეს­ზე გავ­ლე­ნას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან­წი­ლად სწო­რედ მუ­სი­კა ახ­დენს. უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად კი, ხმა­მა­ღა­ლი მუ­სი­კა.

მკვლევ­რე­ბი ნი­დერ­ლან­დე­ბის სა­მე­ფო­დან ამ­ტ­კი­ცე­ბენ, რომ ის მო­ზარ­დე­ბი და ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, ვინც ხში­რად უს­მე­ნენ ხმა­მა­ღალ მუ­სი­კას, არა მხო­ლოდ სმე­ნის დაქ­ვე­ი­თე­ბის საფ­რ­თხის წი­ნა­შე დგა­ნან. ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მა­რი­ხუ­ა­ნის მო­წე­ვის, ალ­კო­ჰო­ლის გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბი­სა და და­უც­ვე­ლი სექ­სის ალ­ბა­თო­ბა გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლი­ა, ვიდ­რე მა­შინ, რო­ცა მუ­სი­კას ხმა­დაბ­ლა უს­მე­ნენ.

რო­ტერ­დამ­ში ერაზ­მუ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტ­რ­ში ჩა­ა­ტა­რეს კვლე­ვა, რო­მელ­შიც 15-25 წლამ­დე 944-მა სტუ­დენ­ტ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. პირ­ველ რიგ­ში, შე­ის­წავ­ლეს, თუ რამ­დენ დროს უთ­მობ­და თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი მუ­სი­კის მოს­მე­ნას ყო­ველ­დღე და რამ­დე­ნად ჰქონ­დათ აწე­უ­ლი ხმის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი. აღ­მოჩ­ნ­და, რომ კვლე­ვის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის მე­სა­მე­დი, დღე­ში სა­ათ­ზე მეტს, მუ­სი­კას ძა­ლი­ან ხმა­მაღ­ლა (89 დე­ცი­ბელ­ზე ზე­მოთ) უს­მენ­და MP3-დამკვრელით, თით­ქ­მის ნა­ხე­ვა­რი კი ამას კლუ­ბებ­ში და კონ­ცერ­ტებ­ზე აკე­თებ­და.

იმ ახალ­გაზ­რ­დებს, ვინც მუ­სი­კას ხმა­მაღ­ლა MP3-დამკვრელით უს­მენ­და, ბო­ლო თვე­ში ორ­ზე მეტ­ჯერ ჰქონ­დათ ალ­ბა­თო­ბა მო­ე­წი­ათ მა­რი­ხუ­ა­ნა, ვიდ­რე მათ, ვინც მუ­სი­კის მოს­მე­ნას ხმა­დაბ­ლა ამ­ჯო­ბი­ნებ­და. რაც შე­ე­ხე­ბა კლუ­ბე­ბი­სა და ხმა­უ­რი­ა­ნი კონ­ცერ­ტე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლებს, მათ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ალ­კო­ჰო­ლის ზედ­მე­ტი მოხ­მა­რე­ბის რის­კი ექ­ვ­ს­ჯერ იზ­რ­დე­ბო­და.

მარ­თა­ლი­ა, მკვლევ­რე­ბი არ ამ­ტ­კი­ცე­ბენ, რომ ხმა­მა­ღა­ლი მუ­სი­კა ახალ­გაზ­რ­დებს სა­რის­კო ქმე­დე­ბე­ბის­კენ უბიძ­გებს, მაგ­რამ აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ ამ ორ ფე­ნო­მენს შო­რის ძლი­ე­რი კო­რე­ლა­ცია არ­სე­ბობს.

ჰემ­ფ­ში­რელ­მა მკვლევ­რებ­მა კი­დევ ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მო­ჩე­ნა გა­ა­კე­თეს. მა­თი აზ­რით, ხმა­მა­ღა­ლი მუ­სი­კის გავ­ლე­ნით, რთუ­ლი ხდე­ბა გან­ვ­საზღ­ვ­როთ, თუ რამ­დენს ვსვამთ. ეს კი იმის ბრა­ლი­ა, რომ კლუბ­ში სას­მე­ლის გე­მოს აღ­ქ­მა­დო­ბა იც­ვ­ლე­ბა – ის იმა­ზე ტკბი­ლი და ნაკ­ლე­ბად მა­გა­რი გვეჩ­ვე­ნე­ბა, ვიდ­რე სი­ნამ­დი­ლე­ში­ა. მკვლე­ვ­რე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ ეს სწო­რედ ხმა­მა­ღა­ლი კლუ­ბუ­რი მუ­სი­კის ზე­მოქ­მე­დე­ბით ხდე­ბა.

ნი­უ­ფა­უნ­დ­ლენ­დ­ში, Memorial Uni-versity-ის სწავ­ლუ­ლე­ბი იმა­საც ამ­ტ­კი­ცე­ბენ, რომ ხმა­მა­ღალ მუ­სი­კას უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლი საფ­რ­თხის შექ­მ­ნაც შე­უძ­ლი­ა. მათ აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ სა­ჭეს­თან ჯდო­მის დროს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, თუ რას ვუს­მენთ ხმა­მაღ­ლა – ბახს თუ Black Sabbath-ს, ავა­რი­ის საფ­რ­თხე ჩნდე­ბა. ამ დროს, თუ მან­ქა­ნის წინ ვინ­მე გა­და­ირ­ბენს, მძღოლს ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე უფ­რო მე­ტი დრო დას­ჭირ­დე­ბა იმის­თ­ვის, რომ და­ა­მუხ­რუ­ჭოს.

ასე რომ, რო­დე­საც მუ­სი­კის მოს­მე­ნის დროს ხმის მა­რე­გუ­ლი­რებ­ლის ხმა­მაღ­ლა აწე­ვას კვლავ და­ვა­პი­რებთ, უნ­და გვახ­სოვ­დეს, რომ ამით, სმე­ნის დაქ­ვე­ი­თე­ბის რის­კის ზრდას­თან ერ­თად, კოგ­ნი­ტი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად მცირ­დე­ბა. ის­ღა დაგ­ვ­რ­ჩე­ნი­ა, პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი სწო­რად გან­ვ­საზღ­ვ­როთ, თუმ­ცა მე­ლო­მა­ნე­ბის წინ კი­დევ ერ­თი დი­ლე­მა ჩნდე­ბა – ჰა­უ­სი­სა და ჰარდ რო­კის ხმა­დაბ­ლა მოს­მე­ნას, იქ­ნებ, სჯობს, სა­ერ­თოდ და­ი­ვიწყო, რომ ასე­თი მუ­სი­კაც არ­სე­ბობს.

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

ძალადობა და დაჭრა - ირანის მოქალაქეებზე თავდასხმისთვის თბილისში ორი პირი დააკავეს (ვიდეო)

კომენტარები