არჩევნები 2014

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის შესაბამისად, ტელეკომპანია „ტაბულა" აქვეყნებს 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტთათვის წინასაარჩევნო რეკლამისთვის გამოყოფილი საეთერო დროის ათვისებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას: